Regulamin dla prawników

https:// e-uslugiprawne.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem  Serwisu internetowego https:// e-uslugiprawne.pl.
 2. Definicje:
  a)    Administrator – Jarosław Siudy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AGENCJA INFORMACYJNA JAROSŁAW SIUDY” z zakładem głównym pod adresem: ul. Norberta Barlickiego 28, lok. 14, 50-324 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8981362289, REGON: 932833336;
  b)    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https:// e-uslugiprawne.pl,
  c)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i za pośrednictwem Serwisu zamawia odpłatne Usługi Prawnika;
  d)    Prawnik – użytkownik Serwisu, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych, który na podstawie Umowy zawartej z Administratorem oferuje swoje usługi Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  e)    Usługa Prawnika – odpłatne porady, konsultacje prawne udzielone przez Prawnika,
  f)    Szkolenie - szkolenie on-line w formie odpłatnych nagrań lub webinarów;
  g)    Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta przez Prawnika lub Klienta;
  h)    Konto Prawnik – oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o transakcjach Prawnika i obsługiwanych przez niego zleceniach;
  i)    Kalendarz – narzędzie elektroniczne pozwalające Prawnikowi na zarządzanie rezerwowanymi zleceniami oraz wyświetlanie wolnych terminów, a Klientowi na rezerwację wolnych terminów.
  j)    Faktura –  dokument handlowy, potwierdzający szczegóły zawartej transakcji, wystawiany przez Administratora lub Prawnika. 
  k)    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Prawnikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; Umowa jest zawierana w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przez Prawników;
  l)    Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu: 
  a)    gromadzenie danych Prawników i Klientów,
  b)    umożliwienie Prawnikom otrzymywania zleceń, zamieszczania informacji na temat Usług Prawnika, definiowania dostępności terminów, 
  c)    umożliwienie Klientom wyszukiwania Prawnika specjalizującego się w określonej dziedzinie prawa,
  d)    umożliwienie Prawnikom oraz Klientom korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje prawne, informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji. Materiały w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników.
 6. Konto Prawnik może zostać utworzone jedynie przez Prawników, którzy ukończyli studia wyższe prawnicze, uzyskując tytuł magistra, studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych, a także tych których prawo do wykonywania zawodu nie jest ograniczone, wpisanych na jeden z następujących wykazów, prowadzonych przez właściwe organy samorządu zawodowego: listę adwokatów, listę radców prawnych, wykaz notariuszy, wykaz komorników lub na listę aplikantów adwokackich, radcowskich, komorniczych oraz notarialnych. Prawnik zakłada Konto Prawnik na własną odpowiedzialność i zgodnie z wytycznymi samorządu zawodowego.
 7. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Klientowi nawiązania kontaktu z Prawnikiem w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Wszelkie informacje, publikacje zamieszczone w Serwisie mają charakter tylko informacyjny i wstępny. Usługa Prawnika świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Klienta z wybranym Prawnikiem.
 8. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https:// e-uslugiprawne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać. 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ PRAWNIKA

 1. Prawnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami etyki zawodowej, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 
 2. Prawnik zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi Prawnika przepisami prawa i etyki zawodowej.
 3. W przypadku ograniczenia lub utraty uprawnień do wykonywania przez Prawnika zawodu wskazanego przez Prawnika w Serwisie, Prawnik zobowiązany jest do niezwłocznej rezygnacji z usług Serwisu i usunięcia Konta Prawnik.
 4. Każde działanie Prawnika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Prawników i Klientów korzystających z Serwisu, a także obowiązującej Prawnika etyki zawodowej.
 5. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Prawnika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta Prawnik innym Prawnikom i osobom trzecim, jak również korzystanie z Kont Prawników należących do innych Prawników.
 6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich - bez zgody tych osób.
 7. Każdy Prawnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 8. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Prawnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści. 
 9. Hasło pozwalające Prawnikowi logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne. 
 10. Wszelkie wymiany haseł pomiędzy Prawnikami są zabronione.
 11. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 12. Prawnik ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z zamieszczaniem w Serwisie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245) w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 13. Prawnik jest zobowiązany do poinformowania Administratora o każdorazowej zmianie danych Prawnika wskazanych w Formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem adresu e-mail: admin@e-uslugiprawne.pl. Prawnik ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie aktualizacji danych, w szczególności doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres Prawnika uznawane będzie za skuteczne.
 14. Jeśli Usługa Prawnika jest zamawiana w inny dzień, niż ten, w którym będzie zrealizowana, Prawnik zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z Klientem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu przekazania Prawnikowi przez Administratora numeru telefonu lub adresu mailowego Klienta. Jeśli Usługa Prawnika jest zamawiana w ten sam dzień, w którym będzie zrealizowana, Prawnik zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z Klientem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 minut od momentu przekazania Prawnikowi przez Administratora numeru telefonu lub adresu mailowego Klienta.
 15. W przypadku niewykonania przez Prawnika Usługi Prawnika, do której Prawnik się zobowiązał, Administrator naliczy dodatkową opłatę w wysokości 50% wartości niezrealizowanej Usługi Prawnika.
 16. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu płatności przekazuje Prawnikowi kontakt drogą mailową lub w postaci wiadomości sms.
 17. Za pośrednictwem adresu e-mail: admin@e-uslugiprawne.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Samo założenie Konta Prawnik  przez pierwsze trzy miesiące nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Administrator pobiera od Prawnika przez pierwsze trzy miesiące korzystania z Serwisu prowizję od wykonanej Usługi Prawnika, a po upływie trzech pełnych miesięcy dodatkowo opłatę abonamentową w wysokości wskazanej w §5 ust. 4. 
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków. 
 3. Rejestracja Prawników w Serwisie przebiega poprzez Formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego Prawnik podaje niezbędne dane, ustanawia hasło chroniące Konto Prawnik, a następnie potwierdza rejestrację odpowiednim przyciskiem - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa Prawnika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieokreślony. 
 5. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Prawnik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres e-mail, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Prawnik uzyskuje dostęp do swojego Konta Prawnika.
 6. Prawnik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem i tym samym usunąć Konto Prawnik, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: lub na adres e-mail: admin@e-uslugiprawne.pl.
 7. Prawnik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Prawnika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Prawnik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku ciężkich naruszeń prawa (w szczególności niewywiązywania się ze zobowiązań Prawników wobec Klientów), Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 8. Założenie nowego Konta Klient lub Konta Prawnik, które zostało usunięte, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
 9. W przypadku używania przez Prawnika słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych,  Administrator skieruje do tego Prawnika ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Prawnika po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Konto Prawnik może zostać zablokowane.
 10. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Prawnikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawową funkcją Serwisu jest umożliwienie nawiązania  bezpośredniego kontaktu Klienta z Prawnikiem, celem skorzystania z Usługi Prawnika. Zamieszczane informacje przez Prawników dotyczące innych usług mogą być przez Administratora usuwane bez ostrzeżenia.
 2. Prawnicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji, mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres e-mail Prawnika podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.
 3. Prawnik za pośrednictwem Konta ma możliwość zaprezentowania Klientowi swoich usług poprzez umieszczenie w formularzu „Wizytówki” wymaganych informacji, przeglądania zleceń w zakładce „Zlecenia”, wskazania dostępnego terminu 7 dni w tygodniu, o dowolnej porze.
 4. Klient za pośrednictwem Konta ma możliwość przeglądania informacji zamieszczonych przez Prawników wybrania terminu konsultacji, a następnie po uiszczeniu opłaty, uzyskania dostępu do wybranego Prawnika.

I. ZAMIESZCZANIE INFORMACJI W SERWISIE

 1. Prawnik, który przeszedł pomyślnie proces rejestracji i zaakceptował Regulamin, ma możliwość dodania informacji dotyczących Usług Prawnika, przypisania ich do odpowiednich kategorii oraz uzupełnienia innych wymaganych dla nich danych. 
 2. Każda z informacji dotyczących Usług Prawnika umieszczana w Serwisie może zostać zweryfikowana przez Administratora. 
 3. Administrator ma możliwość moderacji opisu oraz „zamrażania” zamieszczonej informacji do momentu zmiany jej treści przez Prawnika. Zmiany wprowadzone przez Administratora musza zostać zatwierdzone przez Prawnika przed publikacją. 
 4. Jeżeli dodana informacja narusza w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa albo jeśli zaistniało podejrzenie, że może prowadzić do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Prawników w ramach Serwisu, Administrator wyśle do Prawnika wiadomość o zaistniałym naruszeniu z informacją o natychmiastowym zamrożeniu zamieszczonej treści i prośbą o usunięcie naruszenia.
 5. Za pośrednictwem Serwisu, Prawnik może umożliwić Klientowi zakup Usługi Prawnika wraz z wyznaczeniem konkretnego terminu spotkania w celu jej omówienia lub wykonania. 
 6. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Prawnikiem, a Klientem. Za prawidłowe wykonanie umowy w całości odpowiada Prawnik.
 7. Prawnik jest zobowiązany do zamieszczenia na swoim Koncie Prawnika własnych zasad świadczenia usług, obejmujących sposób rozpatrywania reklamacji i możliwość lub zasady odstąpienia od umowy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 5. ZAMIESZCZANIE NAGRAŃ SZKOLEŃ

 1. Serwis umożliwia Prawnikom zamieszczanie nagrań prowadzonych przez nich szkoleń, z których odpłatnie może skorzystać Klient.
 2. Nagrania należy zamieszczać w dedykowanej zakładce Szkolenia.
 3. Za każde sprzedane Szkolenie za pośrednictwem Serwisu, Administrator pobiera od Prawnika prowizję w kwocie wynoszącej 20 % ceny zapłaconej przez Klienta. Jeden raz w miesiącu, w zależności od dnia założenia przez Prawnika Konta, następuje rozliczenie sprzedanych Szkoleń. Generowany jest wówczas dokument prowizyjny.
 4. Pod każdym odcinkiem Szkolenia Prawnik powinien umieścić opis w formie  transkrypcji.
 5. Czas dostępu do wykupionego przez Klienta Szkolenia określa Prawnik i wskazuje tę informację w opisie umieszczonym pod odcinkiem Szkolenia.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis: 
  a)    Szkolenia powinny być nagrywane w formacie Full HD: 1920×1080,
  b)    kompresja filmu powinna być w standardzie .mp4,
  c)    długość jednego odcinka Szkolenia nie powinna być dłuższa niż 20 minut,
  d)    możliwa do zamieszczenia Ilość odcinków Szkoleń wynosi nie mniej niż 5, a nie więcej niż 15.


§6. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Cena za Szkolenia oraz poszczególne Usługi Prawnika wskazana w ofercie danego Prawnika może się różnić od cen oferowanych przez innych Prawników. Każdy Prawnik określa cenę indywidualnie w swej ofercie.
 2. Prawnik jest zobowiązany do podania w Serwisie ceny brutto, ustalonej za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 3. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami lub żądania przez Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wystawienia faktury VAT, Prawnik jest zobowiązany do jej wystawienia i przesłania lub przekazania Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Za korzystanie z Serwisu Administrator pobiera od Prawnika przez pierwsze trzy miesiące opłatę w wysokości 10 % kwoty wpłaconej przez Klienta. Jeden raz w miesiącu, w zależności od dnia założenia przez Prawnika Konta, następuje rozliczenie na podstawie wystawionej przez Prawnika Faktury.
 5. Po upływie 3 pełnych miesięcy oprócz opłat za korzystanie z Serwisu, naliczana jest dodatkowo opłata abonamentowa w wysokości 100 zł  netto (słownie: sto złotych netto). Administrator dopuszcza możliwość rozliczenia częściej niż jeden raz w miesiącu, na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych z Prawnikiem.
 6. Faktury za korzystanie z Serwisu będą przekazywane Prawnikowi drogą elektroniczną, na co Prawnik wyraża zgodę.

§7. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Prawnik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Prawnik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach tak, aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Norberta Barlickiego 28, lok. 14, 50-324 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@e-uslugiprawne.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Prawnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Prawnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu przez Administratora należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych przez Administratora na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§9. LICENCJA

 1. Prawnik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880), (w szczególności zdjęcia lub grafiki) czy opisy Usług Prawnika, a także inne teksty (zw. łącznie „treściami”) – udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Administratora, rozpowszechniania oraz promocji Serwisu, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
  b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
  c)    w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. W przypadku skierowania przez osoby lub podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Prawnik, który wprowadził te treści do Serwisu, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie, które zwolni Administratora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Administratora zwróci Administratorowi wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich. Jeśli w związku z opisaną w zdaniu poprzednim sytuacją przeciwko Administratorowi zostanie wszczęte postępowanie przed organem państwowym, Prawnik jest zobowiązany wstąpić do tego postępowania i zwrócić Administratorowi poniesione w związku z nim koszty, w tym także poniesione koszty pomocy prawnej.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych zarejestrowanych Prawników, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Prawników przed zawarciem umowy. Ponadto Prawnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. 
 2. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych Prawnika obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy oraz adres. Zakres przetwarzanych danych Klienta obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie  stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Prawników sprzeczne z Regulaminem oraz za niedopełnienie przez nich obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Prawników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość merytoryczną Usługi Prawnika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Prawników, wynikłe wskutek działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Prawnik może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie jego nowych zapisów.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Prawników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie spory między Administratorem a Prawnikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Prawnikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2020 .

Jak to działa?

Konsultacje przez internet - wystarczą tylko cztery proste kroki:

1.

Wybierz najlepszego prawnika

który jest odpowiedni do rozwiązania Twojego problemu.
2.

Wybierz wygodny dla Ciebie termin

W kalendarzu dostępności prawnika wybierz wygodny dla Ciebie termin
3.

Zapłać za usługę

Zapłać za pomocą bezpiecznego systemu płatności online.
4.

Oczekuj na kontakt

W wyznaczonym terminie skontatuje się Tobą prawnik.

Znajdź prawnika i umów wizytę!

Szukaj