Regulamin dla klientów

https:// e-uslugiprawne.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem  Serwisu internetowego https:// e-uslugiprawne.pl.
 2. Definicje:
  a)    Administrator – Jarosław Siudy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AGENCJA INFORMACYJNA JAROSŁAW SIUDY” z zakładem głównym pod adresem: ul. Norberta Barlickiego 28, lok. 14, 50-324 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8981362289, REGON: 932833336;
  b)    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https:// e-uslugiprawne.pl,
  c)    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i za pośrednictwem Serwisu zamawia Usługi Prawnika;
  d)    Prawnik – użytkownik Serwisu, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych, który na podstawie Umowy zawartej z Administratorem oferuje swoje usługi Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  e)    Usługa Prawnika – odpłatne porady, konsultacje prawne udzielone przez Prawnika, a także szkolenia on-line w formie odpłatnych nagrań lub webinarów;
  f)    Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta przez Prawnika lub Klienta;
  g)    Konto Klient - oznaczony indywidualną nazwą (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane o transakcjach Klienta i Usługach Prawników, z których skorzystał;
  h)    Kalendarz – narzędzie elektroniczne pozwalające Prawnikowi na zarządzanie rezerwowanymi zleceniami oraz wyświetlanie wolnych terminów, a Klientowi na rezerwację wolnych terminów.
  i)    Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), dotycząca usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Administratorem i Klientem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie; Umowa jest zawierana w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu przez Klientów;
  j)    Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu.
 3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu: 
  a)    gromadzenie danych Prawników i Klientów,
  b)    umożliwienie Prawnikom otrzymywania zleceń, zamieszczania informacji na temat Usług Prawnika, definiowania dostępności terminów, 
  c)    umożliwienie Klientom wyszukiwania Prawnika specjalizującego się w określonej dziedzinie prawa,
  d)    umożliwienie Klientom korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 4. Administrator świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawnik zarejestrowany w Serwisie świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje prawne, informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji. Materiały w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników.
 7. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Klientowi nawiązania kontaktu z Prawnikiem w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Wszelkie informacje, publikacje zamieszczone w Serwisie mają charakter tylko informacyjny i wstępny. Usługa Prawnika świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Klienta z wybranym Prawnikiem.
 8. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego https:// e-uslugiprawne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać. 
 9.  Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego  jest całkowicie dobrowolne.
 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
  a)    ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego, 
  b)    zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  c)    wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  d)    wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści. 
 5. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta Klient lub realizacji Usługi Prawnika.
 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 7. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245).
 8. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 9. Klient ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z: 
  a)    naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  b)    nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
 10. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
 11. Jeśli Prawnik nie potwierdzi gotowości do wykonywania Usługi Prawnika, Administrator wysyła do Klienta i Prawnika  wiadomość e-mail o unieważnieniu usługi i zwraca  Klientowi dokonaną wpłatę (przekazuje zlecenie zwrotu wpłaty do Serwisu PayU lub dokonuje zwrotu za pośrednictwem zwykłego przelewu).
 12. Klient ma prawo rezygnacji z wykonania zleconej Usługi Prawnika, jeśli zgłosi on taką decyzję do Administratora przed rozpoczęciem wykonania Usługi Prawnika. Administrator dokona wówczas zwrotu Klientowi  całej przyjętej wpłaty oraz powiadomi Prawnika e-mailem o rezygnacji. W sytuacji, w której kontakt Klienta z wybranym Prawnikiem  już nastąpił, do Prawnika należy decyzja i realizacja zwrotu Klientowi wpłaty w całości lub części.

§3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Samo założenie Konta Klient nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków. 
 3. Rejestracja Klientów w Serwisie przebiega poprzez Formularz rejestracyjny, za pośrednictwem którego Klient podaje niezbędne dane, ustanawia hasło chroniące Konto Klient, a następnie potwierdza rejestrację odpowiednim przyciskiem - po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa Klienta z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana na czas nieokreślony. 
 5. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Klient potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres e-mail, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta Klienta.
 6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem i tym samym usunąć Konto Klient, poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: lub na adres e-mail: admin@e-uslugiprawne.pl.
 7. Klient, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Klient nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku ciężkich naruszeń prawa (w szczególności niewywiązywania się ze zobowiązań Prawników wobec Klientów), Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 8. Założenie nowego Konta Klient, które zostało usunięte, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora.
 9. W przypadku używania przez Klienta słów powszechnie uznanych za obraźliwe bądź naruszających dobra osobiste innych,  Administrator skieruje do tego Klienta ostrzeżenie. W przypadku kolejnych tego typu naruszeń ze strony Klienta po skierowaniu do niego ostrzeżenia przez Administratora, Konto Klient może zostać zablokowane.
 10. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Klientowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawową funkcją Serwisu jest umożliwienie nawiązania  bezpośredniego kontaktu Klienta z Prawnikiem, celem skorzystania z Usługi Prawnika. Zamieszczane informacje przez Prawników dotyczące innych usług mogą być przez Administratora usuwane bez ostrzeżenia.
 2. Klienci, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji, mają możliwość skorzystania z opcji „Przypomnij hasło”, dzięki czemu na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji zostanie wysłany e-mail z linkiem resetującym hasło.
 3. Klient za pośrednictwem Konta ma możliwość przeglądania informacji zamieszczonych przez Prawników wybrania terminu konsultacji, a następnie po uiszczeniu opłaty, uzyskania dostępu do wybranego Prawnika.

§ 5. ZAKUP DOSTĘPU DO NAGRAŃ SZKOLEŃ

 1. Po założeniu Konta Klienta Serwis umożliwia Klientowi także wykupienie dostępu do nagrań prowadzonych przez Prawników Szkoleń.
 2. Nagrania zamieszczane będą przez Prawników w dedykowanej zakładce Szkolenia.
 3. Pod każdym odcinkiem Szkolenia Prawnik umieszcza opis w formie  transkrypcji.
 4. Czas dostępu do wykupionego przez Klienta Szkolenia określa Prawnik i wskazuje tę informację w opisie umieszczonym pod odcinkiem Szkolenia.

§6. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Cena za Szkolenia oraz poszczególne Usługi Prawnika wskazane w ofercie danego Prawnika może się różnić od cen oferowanych przez innych Prawników. Każdy Prawnik określa cenę indywidualnie w swej ofercie.
 2. Prawnik podaje w Serwisie ceny brutto, ustaloną za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
 3. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami lub Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Serwis jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT i przesłania lub przekazania Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Realizacja płatności dokonywanych przez Klientów odbywa się za pośrednictwem:
  •    PayU dostępnej na stronie www.payu.pl - przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012.
  •    Zwykłego przelewu na numer rachunku bankowego Administratora: mBank 64 1140 2004 0000 3102 8011 6926

§7. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Klient uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Klient w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach tak, aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Norberta Barlickiego 28, lok. 14, 50-324 Wrocław lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@e-uslugiprawne.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Klient zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 6. Prawnik zamieszcza na swoim Koncie własne zasady świadczenia usług, obejmujących sposób rozpatrywania reklamacji i możliwość lub zasady odstąpienia od umowy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu przez Administratora należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych przez Administratora na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych zarejestrowanych Klientów, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy lub podjęcie działań na żądanie Klientów przed zawarciem umowy. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. 
 2. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych Prawnika obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy oraz adres. Zakres przetwarzanych danych Klienta obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Administrator oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie  stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów sprzeczne z Regulaminem oraz za niedopełnienie przez nich obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klientów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość merytoryczną Usługi Prawnika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów, wynikłe wskutek działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Klient może odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia w życie jego nowych zapisów.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Klientów przed wprowadzeniem zmian.
 4. Wszelkie spory między Administratorem a Klientem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. 
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2020 .

Jak to działa?

Konsultacje przez internet - wystarczą tylko cztery proste kroki:

1.

Wybierz najlepszego prawnika

który jest odpowiedni do rozwiązania Twojego problemu.
2.

Wybierz wygodny dla Ciebie termin

W kalendarzu dostępności prawnika wybierz wygodny dla Ciebie termin
3.

Zapłać za usługę

Zapłać za pomocą bezpiecznego systemu płatności online.
4.

Oczekuj na kontakt

W wyznaczonym terminie skontatuje się Tobą prawnik.

Znajdź prawnika i umów wizytę!

Szukaj